Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

                                    REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.INSOMIO.PL

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową
działającą pod adresem URL: www.insomio.pl

I. DEFINICJE:

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Sprzedający - CHEMTECH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy pl. Czerwca
1976 r. nr 2 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000067174, NIP: 522-23-66-572, tel. kontaktowy: +48 533 299 269 od pn. do pt.
w godzinach 8:00-15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik, e-mail: biuro@insomio.pl;
b. Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL:
www.insomio.pl;
c. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność
prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
d. Użytkownik - każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
e. Towar lub Towary - perfumy damskie i męskie oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży
detalicznej w Sklepie internetowym;
f. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak
kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;
g. Zamówienie – Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z
niniejszym Regulaminem;
h. Strona Towaru - podstrona Sklepu internetowego, na której przedstawione są
szczegółowe informacje na temat Towaru;
i. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z
dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta
pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem Sklepu
internetowego;
j. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po
wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję
danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych,
itp.;
k. Login - adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie
internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
l. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji
Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta
Zamawiającego;
m. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art.
221 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn.
zm.);
n. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zmianami);
o. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku ( t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.3 z późn.zm);
p. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się
na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona.
Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez
Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

3. Informacje podane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.).
Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.insomio.pl przez
Zamawiających, Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. m.), a także wykorzystywania Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego
następującym wyposażeniem:
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b. dostęp do Internetu;
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
d. aktywne konto e-mail.

7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie lub mailowo.
Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie
Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.
8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu
Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym wykorzystaniem Konta
Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera oraz udostępnieniu usługi „Poleć znajomemu". Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla
Użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji
Konta Zamawiającego lub podczas dokonywania Zamówienia bez rejestracji, odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego. Po przesłaniu poprzez stronę Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje, na ten wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zapisania się na subskrypcję newslettera i prośbą o potwierdzenie zapisania się od otrzymywania newslettera. Z chwilą przesłania takiego potwierdzenia subskrypcji newslettera do Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Usługa „Poleć znajomemu" polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości o Towarze
prezentowanym w Sklepie internetowym do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie Sklepu internetowego wskazuje swój adres
e-mail oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Towarze w Sklepie internetowym. Na
wskazany przez Użytkownika adres e-mail osoba ta otrzymuje link do strony Towaru w Sklepie
internetowym polecanego przez Użytkownika wraz z informacją o adresie mailowym Użytkownika,
który mu taki Towar poleca.

5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez
Zamawiającego oświadczeń następujących treści:
a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
b. dane zawarte w formularzach kontaktowych są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas
nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może
wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek
ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta
Zamawiającego.

7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią
inaczej.

8. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym
terminem wypowiedzenia, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem
funkcjonowania Sklepu internetowego,
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do
przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych
Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia
dostępu do Konta Zamawiającego,
e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu, g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich
poprawności lub zgodności z prawdą. a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu
telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

9. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w
takim przypadku wypisać się wprowadzając swój adres i aktywując odpowiednie pole w formularzu
udostępnionym przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego, bądź kliknąć w link dot. rezygnacji widniejący w każdym przesyłanym newsletterze, bądź też skontaktować się ze
Sprzedającym.

10. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@insomio.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego na stronie Sklepu internetowego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

11.Reklamacje dot. usług świadczonych droga elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

IV. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez
Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania
wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego
• adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także sprzedaży potwierdzeniem pełnoletniości Zamawiającego oraz zapoznaniem się z Regulaminem Sklepu internetowego.

2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie
internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie
podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje Zamówienia jako gość.

3. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji danych podanych
w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.

4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym.
Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont
Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości
korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie
następujących czynności:

a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, a następnie kliknięcie
przycisku „Dodaj do koszyka",
b. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów, dokonanie wyboru metody
płatności i sposobu dostawy, a następnie kliknięcie przycisku „Zamawiam",
c. o ile Zamawiający nie ma jeszcze utworzonego Konta Zamawiającego, założenie Konta
Zamawiającego i wprowadzenie danych osobowych, nr telefonu, adresu email oraz adresu
dostawy Towarów oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT, wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego
we wskazane do tego celu pole, oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami
Regulaminu oraz potwierdzeniem pełnoletniości Zamawiającego poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, lub też zalogowanie się na swoje Konto Zamawiającego, lub też wybór dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego i podanie wskazanych w niniejszym ustępie danych osobowych i
informacji, następnie kliknięcie przycisku „Podsumowanie",
d. zweryfikowanie poprawności wprowadzonych danych osobowych Zamawiającego i innych
informacji podczas procesu zamawiania Towarów";
e. w celu zakończenia składania Zamówienia, kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę".

6. Po założeniu Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, Użytkownik otrzymuje
informację mailową na wskazany przez siebie email z prośbą o potwierdzenie rejestracji Konta
Zamawiającego. W tym celu Użytkownik proszony jest o kliknięcie w link aktywacyjny
przesłany w wiadomości email.

7. Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje on automatyczną odpowiedź na e-mail
wskazanego w Zamówieniu z wiadomością potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z
numerem Zamówienia. Zamawiający proszony jest o potwierdzenie złożonego Zamówienia poprzez kliknięcie link aktywacyjny wskazany w wiadomości email. Umowa sprzedaży zostaje
zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem
Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Każdorazowo po zmianie
statusu Zamówienia, Zamawiający otrzyma stosowną informację mailową (np. że Zamówienie oczekuje na realizację lub że Zamówienie zostało anulowane lub że Zamówienie zostało
wysłane) na adres email wskazany podczas składania Zamówienia Towarów.

8. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania
Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie
internetowym.

9. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są
przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 24
miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta
Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę
Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym
określonym w zdaniu pierwszym.

V. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1. W Sklepie internetowym możliwa jest następująca forma płatności: przedpłata na konto
Sprzedającego, tj. płatność tradycyjnym przelewem lub przelewem elektronicznym poprzez
elektroniczny System płatności przelewy24.

2. Przelew elektroniczny realizowany jest w ten sposób, że Zamawiający dokonujący Zamówienia
Towarów poprzez stronę Sklepu internetowego wybiera jako formę płatności przelew24 zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się tam, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego. Płatności on-line obsługuje firma PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00003 06513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce PayPro S.A., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.

3. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta
wskazany w załączonej do maila potwierdzającego Zamówienie fakturze pro forma.

4. Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule
przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu
potwierdzającym Zamówienie.

5. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji
Zamówienia. Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie w terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

6. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek
bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia lub z momentem uzyskani informacji o dokonaniu płatności z systemu płatności elektronicznych .

7. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy
kurierskiej lub Poczty Polskiej.
8. Koszty dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej widoczne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce DOSTAWA i wynoszą odpowiednio:

Rodzaj płatności Koszt dostawy brutto
Przesyłka kurierska -max. w paczce 20 sztuk Towarów 16,00 PLN
Przesyłka Pocztą Polską - list polecony ekonomiczny,
maksymalnie 3 sztuki Towaru w kopercie 9,80 PLN
Przesyłka Pocztą Polską - list polecony priorytetowy,
maksymalnie 3 sztuki Towaru w kopercie 10,80 PLN

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym
także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z cenami wskazanymi w ust. 8. powyżej, w przypadku
nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w
Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych
przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

10. Koszty dostawy podawane każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego
podczas dokonywania przez niego Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.

11. W przypadku Zamówienia Towarów na kwotę powyżej 220 PLN (do kwoty tej nie wliczają się koszty wysyłki Towarów), Sprzedający wysyła Towar przesyłką kurierską na swój koszt.

12. Przy zakupie 3 sztuk perfum 50ml lub 100 ml - przesyłka Towarów listem poleconym
priorytetowym na koszt Sprzedającego.

13. Przy zakupie 5 sztuk perfum 30 ml - przesyłka Towarów listem poleconym priorytetowym na
koszt Sprzedającego.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w
tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w
magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub
telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź
rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę
brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

4. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

5. Zamówione Towary dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są w ciągu 24 godzin
roboczych, maksymalnie w ciągu 30 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 6. poniżej.

6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej
przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.

7. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo
własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

8. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w
obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest
nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności
przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz
niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

9. Na każdy sprzedany osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Towar
wystawiany jest paragon fiskalny, zaś na każdy sprzedawany Towar innemu podmiotowi niż osoba fizyczna lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie
faktury i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje niezbędne do wystawienia faktury. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
10. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach Towarów w sklepie internetowym.

VII. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od
Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do
odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w
posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego
(CHEMTECH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy pl. Czerwca 1976 r. nr 2 , e-mail: biuro@insomio.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

3. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji
dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy sprzedaży.

5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający
zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z
tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres
Sprzedającego: CHEMTECH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy pl.
Czerwca 1976 r. nr 2 , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia
od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy sprzedaży ;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30
dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień
lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o
utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

VIII. REKLAMACJE:

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności
wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio
do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej biuro@insomio.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: CHEMTECH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy pl. Czerwca 1976 r. nr 2 .

3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu
usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie
opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony
jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie
poinformowany przez Sprzedającego.

5. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw
Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do
Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce " Rozstrzyganie sporów konsumenckich ".
6. Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Zamawiający może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. DANE OSOBOWE:

1.Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedającym, przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego oraz kontaktu ze Sprzedającym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
2.Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera) i/lub rejestracji Konta Zamawiającego (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego).
3.Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
4.Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5.Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
7.Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

2. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów ( np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie internetowym).W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji
zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

4. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z
obowiązującymi przepisami prawa.

Warszawa, dnia 25 maja 2018 roku

Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
---------------------------------------------
Imię i nazwisko konsumenta
---------------------------------------------
adres zamieszkania
---------------------------------------------
telefon kontaktowy
---------------------------------------------
e-mail
---------------------------------------------
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT


CHEMTECH Polska Sp. z o.o
pl. Czerwca 1976 r. nr 2
02-495 Warszawa z dopiskiem „www.insomio.pl"

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017, poz. 683 z późn. zm.),
niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umowa sprzedaży została zawarta z CHEMTECH Polska Sp. z o.o. w dniu ------------------- roku/odbiór przeze

mnie Towarów nastąpił w dniu ---------------------------- roku*

 


------------------------------------------------------
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl